Language Translator  
 

Home

Prof. B.B. Sanap - Chairman
Dr. S.J. Phule
Dr. D.V. Vedpathak
Dr. S.V. Patil (Marathi)
Dr. A.D. Tak
Shri. J.R. Kshirsagar
Shri. G.K. Kasturkar