Rajarshi shahu Mahavidyalaya(Autonomous), Latur

Procedure of Admission : CLICK HERE


Online Registration / Admission : CLICK HERECOMMERCE,B.Voc (Account and Tax., Retail Management)


Prospectus: CLICK HERE


B.C.A. / B.Sc.C.S.


Prospectus: CLICK HERE


For any query contact to :

1. Mr. V.D.Panchal (8862060791)
2. Ms.J.V.Mashalkar (9960094954)
3. Dr.S.V.Patil (9421485800)
4. Mr.R.S.S.Shaikh (9421353204)
5. Mrs.J.M.Jadhav (9130009178)
6. Mrs.C.V.kulkarni (9422643410)
7. Mr. M.B. Bhatade (8421437761)
8. Mrs. M.A. Shinde(9922748999)
9. Mrs. C.P.Ahale(9921104453)
10. Mr.A.K.Shaikh (9021551145)
11. Mr.M.P.Birajdar (9421485800)
12. Mr.B.S.Gorde (8805053468)
13. Mrs.S.R.Jadhav (9767433120)
14. Mr. P.G.Joshi(9420622592)


B.A. CEPBrouchure : CLICK HERE


For any query contact to :

1. Mr.Madhav Shelke (9405447747)
2. Mr.Nitin Panchal (9689814010)
3. Mr.Pramod Jain (8087851684)
4. Mr.Balaji Masalage (9730563839)


BIOTECHNOLOGY


Prospectus: CLICK HEREFor any query contact to :

1. Dr.S.S.Kulkarni (9970849425)
2. Mrs.M.A.Dhotre (9890901339)
3. Dr.R.B.Ade (9420118043)
4. Mr.S.D.Kadam (8983875570)
5. Ms.S.G Swami (8975813469)


B.Voc(COMPUTER TECHNOLOGY)


Prospectus: CLICK HEREFor any query contact to :

1. Dr.Renuka Londhe(9545226333)
2. Suchitra Kasbe(9588641025)
3. Dhanshri Sharma(9579632328)


B.Voc (FOOD PROCESSING)Brochure : CLICK HEREFor any query contact to :

1. Dr. S.S.Kulkarni (9970849425)
2. Ms.S.G Swami (8975813469)