Admission

Sr.No. Name Designation Nature Mobile No Email ID
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman Principal 9403245650 gavhane.mahadev@rediffmail.com
2 Dr. A.J.Raju Member Vice-Principal 9028676742 ajraju62@gmail.com
3 Prof. Sadashiv Shinde Member Vice-Principal 9028676742 sadashivanshinde@gmail.com
4 Dr. Omprakash Shahapurkar Member COE 9890010453 drovish2009@gmail.com
5 Shri. Satish Chavan Member
6 Shri. Jaganath Kshirsagar Member
7 Shri. Arun Gavali Member