Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur

Monday, December 13, 2021 4:44:33 PM

Rajarshi Chhatrapati shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme (EBC) (U.G. & P.G.)

Sr.No Senior College
1 Rajarshi Chhatrapati shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme (EBC) Notice
2 Rajarshi Chhatrapati shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme (EBC) Required Documents