Corpus Fund Committee: 2021-22 to 2023-24

Sr No. Name Nature
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman
2 Dr. A.J. Raju Member
3 Prof. Sadashiv Shinde Member
4 Dr. Omprakash Shahapurkar Member
5 Dr. Abhijit Yadav Member
6 Shri. Satish Chavan Member
7 Shri. Jagannath Kshirsagar Member