Staff Welfare Committee: 2021-22 to 2023-24

Sr No. Name Designation
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman
2 Dr. A.J. Raju Member
3 Prof. Sadashiv Shinde Member
4 Dr. Kanchanprabha Maske Member
5 Prof. Dattatray Sonkamble Member
6 Prof. Suryakant Maske Member
7 Prof. Somdev Shinde Member
8 Shri. Satish Chavan Member
9 Shri. Jagannath Kshirsagar Member
10 Shri. Shivaji Kamble Member
11 Shri. Madhukar Taur Member
12 Shri. Vasant Gund Member Secretary