logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


IQAC EXTERNAL PEER TEAM REPORT


Date :14.07.2020