logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


2023-24

YEAR 2023 - 2024

2022-23

YEAR 2022 - 2023

2021-22

YEAR 2021 - 2022

2019-20

YEAR 2020 - 2021

2019-20

YEAR 2019 - 2020

2018-19

YEAR 2018 - 2019