logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)

Language Translator  

Institutional Distinctiveness


YEAR 2020 - 2021


Sr.No. Particulars Support Documents
1 Distinctiveness ---
2 Distinctiveness ---
3 Distinctiveness ---

YEAR 2019 - 2020


Sr.No. Particulars Gallery
1 Distinctiveness Photo Gallery : 1

YEAR 2018 - 2019


Sr.No. Particulars Gallery
1 Distinctiveness Photo Gallery : 1
2 Distinctiveness Photo Gallery 2