logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


2020-2021


Sr.No. Particulars Support Documents
1 Distinctiveness ---
2 Distinctiveness ---
3 Distinctiveness ---

2019-2020


Sr.No. Particulars Gallery
1 Distinctiveness Photo Gallery : 1

2018-2019


Sr.No. Particulars Gallery
1 Distinctiveness Photo Gallery : 1
2 Distinctiveness Photo Gallery 2