logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


Post Matric Scholarships Scheme for Minorities 2022-23


Sr.No Junior College
1 Post Matric Scholarships Scheme for Minorities