logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


Persons With Disability Scholarship 2022-23


Sr.No Notice
1 Disability Scholarship Notice
2 List of Requirement Documents Disability Scholarship