logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


Dr. Panjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna


Sr.No Junior College
1 Dr. Panjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna : 24/01/2022