logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)

Water Conservation Programme

2020 - 2021

Name of Activity Date Activity Report
--- --- ---

2019 - 2020

Name of Activity Date Activity Report
Water Conservation Programme 18-02-2020 to 24-02-2020 View

2018 - 2019

Name of Activity Date Activity Report
Water Conservation Programme 29-12-2018 to 04-01-2019 View

2017 - 2018

Name of Activity Date Activity Report
Water Conservation Programme 10-02-2018 to 16-02-2018 View